SATAjet 100 B F RP

Eingangsdruck 1,5 bar - 2,0 bar Luftverbrauch bei 2,0...

SATAjet 100 B F HLVP

Eingangsdruck 2,0 bar Luftverbrauch bei 2,0 bar: 350...

SATAjet 100 B P

Eingangsdruck 1,5 bar - 2,0 bar Luftverbrauch bei 2,0...